Excel kortkommandon

Kortkommandon för Microsoft Excel

Nedan följer en komplett lista över alla kortkommandon som du kan använda i Microsoft Excel.

Kommando Händelse
Allmänt
F10 Aktivera menyraden
Ctrl + B eller Skift + F5 Sök
Ctrl + G Gå till
Ctrl + H Ersätt
Ctrl + i Hyperlänk
F1 Hjälp
Ctrl + N Ny arbetsbok
Ctrl + O Öppna
Ctrl + P Skriv ut
Ctrl + S Spara
F12 eller Alt + F2 Spara som
Ctrl + W eller Alt + F4 Stäng
Skift + F1 Markören blir ett frågetecken som du kan använda för att få information om det du klickar på
Skift + F10 Visa snabbmeny
Ctrl + F5 Återställ fönsterstorlek
Ctrl + F6 Nästa Excelfönster
Skift + Ctrl + F6 Föregående Excelfönster
Ctrl + F9 Minimera arbetsbok
Ctrl + F10 Maximera arbetsbok
Ctrl + Tab Nästa arbetsbok
Skift + Ctrl + Tab Föregående arbetsbok
Ctrl + + Infoga rad, kolumn eller cell
Ctrl + – Ta bort rad, kolumn eller cell
Ctrl + P Eller Ctrl + Skift + F12 Visa dialogrutan Skriv ut
F11 eller Alt + F1 Skapa ett diagram som använder aktuellt intervall
Alt + F8 Visa dialog-rutan Makro
Alt + F11 Visa Visual Basic Editor
Flytta i kalkylblad
Piltangenterna Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger
Ctrl + Piltangent Flytta till kanten av den aktuella dataregionen
Ctrl + Home Flytta till början av kalkylbladet
Ctrl + End Flytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst ned till höger), eller cellen mittemot hemcellen, normalt A1
Pgdn Flytta en skärm nedåt
Pgup Flytta en skärm uppåt
Alt + Pgdn Flytta en skärm åt höger
Alt + Pgup Flytta en skärm åt vänster
Ctrl + Pgdn Flytta till nästa blad i arbetsboken
Ctrl + Pgup Flytta till föregående blad i arbetsboken
Ctrl + F6 Eller Ctrl + Tab Flytta till nästa arbetsbok eller fönster
Ctrl + Skift + F6 Eller Ctrl + Skift + Tab Flytta till föregående arbetsbok eller fönster
F6 Flytta till nästa ruta i en arbetsbok som har delats
Skift + F6 Flytta till föregående ruta i en arbetsbok som har delats
Ctrl + Backsteg Bläddra så att den aktiva cellen visas
F5 Visa dialogrutan Gå Till
Skift + F5 Visa dialogrutan Sök
Skift + F4 Repetera senaste Sök -åtgärd (Samma som Sök Nästa )
Tab Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad
Förhandsgranskningsläget
Piltangenterna Flytta runt på en inzoomad sida
Pgup Eller Pgdn Flytta en utzoomad sida i taget
Ctrl + Uppåtpil Eller Ctrl + Vänsterpil Gå till den första utzoomade sidan
Ctrl + Nedåtpil Eller Ctrl + Högerpil Gå till den sista utzoomade sidan
Skriva in data
Retur Bekräfta inmatningen
Alt + Retur Påbörja en ny rad i samma cell
Ctrl + Retur Fylla det markerade området med den aktuella inmatningen
Skift + Retur Bekräfta inmatningen och flytta uppåt i markeringen
Tab Bekräfta inmatningen och flytta åt höger i markeringen
Skift + Tab Bekräfta inmatningen och flytta åt vänster i markeringen
Esc Avbryta en cellinmatning
Backsteg Ta bort tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markerade data
Del Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markerade data
Ctrl + Del Ta bort text till slutet av raden
Piltangenter Flytta ett tecken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger
Home Flytta till början av raden
F4 Eller Ctrl + Y Upprepa den senaste åtgärden
Skift + F2 Redigera en cellkommentar
Ctrl + Skift + F3 Skapa namn utifrån rad- och kolumnetiketter
Ctrl + D Fylla celler nedåt
Ctrl + R Fylla celler åt höger
Ctrl + F3 Definiera ett namn
Arbeta i celler eller formelfältet
F4 Ändra relativa referenser till absoluta
Skift + F3 Klistra in en funktion i en formel
Ctrl + ` Växla mellan att visa cellvärden och cellformler
Ctrl + : Infoga aktuell tid
Ctrl + ; Infoga dagens datum
Backsteg Redigera aktiv cell och rensa den, eller ta bort föregående tecken i den aktiva cellen vid redigering av innehållet
Retur Bekräfta en cellinmatning
Ctrl + Skift + Retur Skriva in en formel som en matrisformel
Esc Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet
Ctrl + A Visa formelpaletten sedan du har skrivit ett funktionsnamn i formeln
Ctrl + Skift + A Infoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett funktionsnamn i en formel
Ctrl + K Infoga en hyperlänk
F2 Redigera cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden
F3 Klistra in ett definierat namn i en formel
Skift + F3 Klistra in en funktion i en formel
F9 Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker
Ctrl + Alt + F9 Beräkna alla blad i den aktiva arbetsboken
Skift + F9 Beräkna det aktiva kalkylbladet
= Påbörja en formel
Alt + Skift + = Infoga Autosumma-formeln
Ctrl + Skift + ; Skriva in datumet
Ctrl + Skift + : Skriva in klockslaget
Ctrl + Skift + ” Kopiera värdet från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet
Ctrl + § Växla mellan att visa cellvärden och visa cellformler
Ctrl + ’ Kopiera en formel från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet
Alt + Nedåtpil Visa Autoavsluta-listan
Formatera data
Alt + ’ Visa dialogrutan Formatmall
Ctrl + 1 Visa dialogrutan Formatera celler
Ctrl + Skift + ~ Använda talformatet Allmänt
Ctrl + Skift + $ Använda talformatet Valuta med två decimaler (negativa tal visas inom parentes)
Ctrl + Skift + % Eller Ctrl + Skift + 5 Använda talformatet Procent utan decimaler
Ctrl + Skift + ^ Använda talformatet Exponentiell med två decimaler
Ctrl + Skift + # Använda talformatet Datum med dag, månad och år
Ctrl + Skift + @ Använda talformatet Tid med timme och minut samt FM eller EM
Ctrl + Skift + ! Använda talformatet Tal med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden
Ctrl + Skift + & Använda en ytterkant
Ctrl + Skift + _ Ta bort ytterkanter
Ctrl + F Använda eller ta bort fetstil
Ctrl + K Använda eller ta bort kursivstil
Ctrl + U Använda eller ta bort understrykning
Ctrl + 5 Använda eller ta bort genomstrykning
Ctrl + 9 Dölja rader
Ctrl + Skift + ( Visa rader
Ctrl + 0 (noll) Dölja kolumner
Ctrl + Skift + ) Visa kolumner
Redigera data
Esc Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet
Backsteg Redigera den aktiva cellen och sedan tömma den, eller ta bort föregående tecken när du redigerar innehållet i cellen
F3 Klistra in ett definierat namn i en formel
Retur Bekräfta en cellinmatning
Ctrl + Skift + Retur Skriva in en formel som en matrisformel
Ctrl + Skift + A Infoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett funktionsnamn i en formel
F7 Visa dialogrutan Stavning
Infoga, ta bort och kopiera
Ctrl + F11 Infoga ett makroblad från Microsoft Excel 4.0
Skift + F11 eller Alt + Skift + F1 Infoga ett nytt kalkylblad
Ctrl + C Kopiera markeringen
Ctrl + X Klippa ut markeringen
Ctrl + V Klistra in markeringen
Del Radera innehållet i markeringen
Ctrl + Bindestreck Ta bort markeringen
Ctrl + Z Ångra den senaste åtgärden
Ctrl + ” Kopiera värdet från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet
Ctrl + Skift + Plust Infoga tomma celler
Flytta i markering
Retur Flytta antingen nedåt eller i den riktning som är vald på fliken Redigera ( Verktyg -menyn, kommandot Alternativ )
Skift + Retur Flytta antingen nedåt eller motsatt den riktning som är vald på fliken Redigera ( Verktyg -menyn, kommandot Alternativ )
Tab Flytta från vänster till höger eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad
Skift + Tab Flytta från höger till vänster eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad
Ctrl + Punkt Flytta medsols till nästa hörn i markeringen
Ctrl + Alt + Högerpil Flytta åt höger mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra
Ctrl + Alt + Vänsterpil Flytta åt vänster mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra
Flytta och rulla i kalkylblad med kortkommandon med end-läge aktiverat
End Slå av eller på End-läge
End, Piltangent Flytta ett datablock inom en rad eller kolumn
End, Home Flytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst ned till höger), eller cellen mittemot hemcellen, normalt A1
End, Retur Utöka markeringen till den sista cellen i den aktiva raden; detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång ( Verktyg -menyn, kommandot Alternativ )
Flytta och rulla i kalkylblad med kortkommandon med scroll lock aktiverat
Scroll Lock Slå på eller stänga av SCROLL LOCK
Home Flytta till cellen överst till vänster i fönstret
End Flytta till cellen längst ned till höger i fönstret
Uppåtpil Eller Nedåtpil Bläddra uppåt eller nedåt en rad
Vänsterpil Eller Högerpil Bläddra en kolumn till vänster eller höger
Markera
Skift + Ctrl + Page Down Markera aktuellt och efterföljande blad i arbetsboken
Skift + Ctrl + Page Up Markera aktuellt och föregående blad i arbetsboken
Skift + Ctrl + Högerpil Markera allt ut till höger
Skift + Ctrl + Nedåtpil Markera allt nedåt
Ctrl + Skift + * Markera det aktuella området runt den aktiva cellen (det aktuella området är ett dataområde som omges av tomma rader och kolumner)
Skift + Piltangent Utöka markeringen med en cell
Ctrl + Skift + Piltangent Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen
Skift + Home Utöka markeringen till början av raden
Ctrl + Skift + Home Utöka markeringen till början av kalkylbladet
Ctrl + Skift + End Utöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger)
Ctrl + Blanksteg Markera hela kolumnen
Skift + Blanksteg Markera hela raden
Ctrl + A Markera hela kalkylbladet
Skift + Backsteg Markera endast den aktiva cellen om flera celler är markerade
Skift + Pgdn Utöka markeringen nedåt en skärm
Skift + Pgup Utöka markeringen uppåt en skärm
Ctrl + Skift + Blanksteg Markera samtliga objekt i bladet när endast ett objekt är markerat
Ctrl + 6 Växla mellan att visa objekt, dölja objekt och visa platshållare för objekt
Ctrl + 7 Visa eller dölja verktygsfältet Standard
F8 Utöka en markering med hjälp av piltangenterna
Skift + F8 Lägga till ytterligare ett cellintervall till markeringen eller använda piltangenterna för att flytta till början av intervallet som ska läggas till. Klicka sedan på F8 och piltangenterna för att markera nästa intervall
Scroll Lock, Skift + Home Utöka markeringen till cellen överst till vänster i fönstret
Scroll Lock, Skift + End Utöka markeringen till cellen nederst till höger i fönstret
Utöka markeringen med End-läge på
End Slå av eller på End-läge
End, Skift + Piltangent Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen
End, Skift + Home Utöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger)
End, Skift + Retur Utöka markeringen till den sista cellen i den aktuella raden. Detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång ( Verktyg -menyn, kommandot Alternativ )
Markera celler med särskilda kännetecken
Ctrl + Skift + * Markera aktuellt område runt den aktiva cellen (aktuellt område är ett dataområde omgärdat av tomma rader och kolumner)
Ctrl + / Markera aktuell matris, vilket är den matris som den aktiva cellen tillhör
Ctrl + Skift + O (bokstaven o) Markera alla celler med kommentarer
Ctrl + \ Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i raden. Raden som börjar med den aktiva cellen måste markeras.
Ctrl + Skift + | Markera celler i en kolumn som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i kolumnen. Kolumnen som börjar med den aktiva cellen måste markeras.
Ctrl + [ Markera endast de celler som det refereras direkt till i formler i markeringen
Ctrl + Skift + { Markera alla celler som det refereras direkt eller indirekt till i formler i markeringen
Ctrl + ] Markera endast de celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen
Ctrl + Skift + } Markera alla celler med formler som refererar direkt eller indirekt till den aktiva cellen
Alt + ; Markera endast synliga celler i den aktiva markeringen
Arbeta med dataformulär
Alt + Tangent, där Tangent är den understrukna bokstaven i fältet eller kommandonamnet Markera ett fält eller en kommandoknapp
Nedåtpil Flytta till samma fält i nästa post
Uppåtil Flytta till samma fält i föregående post
Tab Flytta till nästa redigerbara fält i posten
Skift + Tab Flytta till föregående redigerbara fält i posten
Retur Flytta till det första fältet i nästa post
Skift + Retur Flytta till det första fältet i föregående post
Pgdn Flytta till samma fält 10 poster framåt
Ctrl + Pgdn Flytta till ny post
Pgup Flytta till samma fält 10 poster bakåt
Ctrl + Pgup Flytta till den första posten
Home Eller End Flytta till början eller slutet av ett fält
Skift + End Utöka markeringen till slutet av fältet
Skift + Home Utöka markeringen till början av fältet
Vänsterpil Eller Högerpil Flytta i fältet ett tecken åt vänster eller höger
Skift + Vänsterpil Markera tecknet till vänster
Skift + Högerpil Markera tecknet till höger
Autofilter
Piltangenterna för att markera den cell som innehåller kolumnetiketten, och sedan på alt + nedåtpil Visa autofilterlistan för aktuell kolumn
Nedåtpil Markera nästa element i Autofilter-listan
Uppåtpil Markera föregående element i Autofilter-listan
Alt + Uppåtpil Stänga Autofilter-listan för den aktiva kolumnen
Home Markera första elementet ( Alla ) i autofilterlistan
End Markera det sista elementet i Autofilter-listan
Retur Filtrera listan med det markerade elementet i Autofilter-listan
Disposition och gruppering
Alt + Skift + Högerpil Gruppera rader eller kolumner
Alt + Skift + Vänsterpil Dela upp grupper med rader eller kolumner
Ctrl + 8 Visa eller dölja dispositionssymboler
Ctrl + 9 Dölja markerade rader
Ctrl + Skift + ( Visa markerade rader
Ctrl + 0 (Noll) Dölja markerade kolumner
Ctrl + Skift + ) Visa markerade kolumner
Guiden pivottabell och pivotdiagram
Uppåtpil eller Nedåtpil Markera föregående eller nästa fältknapp i listan
Vänsterpil eller Högerpil Markera fältknappen till vänster eller höger i en lista över fältknappar för flera kolumner
Alt + C Flytta markerat fält till kolumnområdet
Alt + D Flytta markerat fält till dataområdet
Alt + L Visa dialogrutan Pivottabellfält
Alt + P Flytta markerat fält till sidområdet
Alt + R Flytta markerat fält till radområdet
Sidfält i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport
Ctrl + Skift + * Markera hela pivottabellrapporten
Piltangenterna för att markera cellen med fältet, och sedan Alt + Nedåtpil Visa listan för aktuellt fält i en pivottabellrapport
Piltangenterna för att markera sidfältet i en pivotdiagramrapport, och sedan på Alt + Nedåtpil Visa listan för aktuellt sidfält i en pivotdiagramrapport
Uppåtpil Markera föregående element i listan
Nedåtpil Markera nästa element i listan
Home Markera det första synliga elementet i listan
End Markera det sista synliga elementet i listan
Retur Visa markerat element
Blanksteg Markera eller avmarkera en kryssruta i listan
Skapa en layout för en pivottabell- eller pivotdiagramrapport
Alt + Skift + Högerpil Gruppera markerade pivottabellelement
Alt + Skift + Vänsterpil Dela upp markerade pivottabellelement

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *